Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Dopis IX. sjezdu KSČM, schválený VČS ZO č. 9123 (Praha 2)

Vážení delegáti,

také naše strana, KSČM, nese velkou odpovědnost za současný společenský vývoj. Přitom však nedělá vše, co by mohla a měla, aby tento vývoj účinněji ovlivnila. Odpovědnost za to mají všichni členové strany, všechny její organizace a orgány a především pak vedení KSČM, které málo přispívá k rozvoji strany, dostatečně nevyužívá jejích potenciálů, postupně ji přeměňuje v pouhý elektorát. Proto strana nutně potřebuje výrazné oživení obsahového, programového a organizačního charakteru.

Obsah strany, její politický program, nezřídka zaměňovaný za program volební, neodpovídá jejímu progresivnímu, avantgardnímu, revolučnímu poslání v kapitalistické společnosti. Stále více o tom i nás přesvědčuje dosavadní politická praxe KSČM, ať již jde o její vnitrostranický život, nebo působení v parlamentu či na veřejnosti. Tato praxe se postupně rozchází s vědeckým marxistickým poznáním, k němuž se strana programově hlásí ve svých stanovách. K tomu také přispívá fakt, že vedení strany se postupně odcizuje své členské základně. Neradí se s ní, nereaguje na její podněty a připomínky, odmítá kritiku, postrádá sebekritiku.

Tím ve svých důsledcích nechává členskou základnu svému osudu a její rozvoj živelnosti. Na stagnaci této základny mají vliv nejen antikomunistické tendence např. v masmédiích, ale často i nevýrazný, nevyhraněný postoj vedení strany k závažným aktuálním vnitropolitickým i zahraničněpolitickým otázkám. Jako by vedení strany někdy pro stromy nevidělo les. Jako by taktika tohoto vedení zastínila strategický cíl strany.

I to ubírá na iniciativě stranických organizací, vede k nezájmu o aktivní činnost komunistů, přispívá ke ztrátě jejich důvěry ve vedení strany, odrazuje její případné sympatizanty, aby jí dali svůj hlas ve volbách, či vstoupili do KSČM. Také naše poznatky svědčí o tom, že pokud nedojde k důsledné změně politiky strany ve spojení s IX. sjezdem KSČM, ztratí strana v budoucnu svou společenskou roli, a to bez ohledu na momentální - někdy více, jindy méně – příznivé výsledky v průběžných agenturních výzkumech veřejného mínění. Významem se přesune na okraj naší společnosti bez vlivu na její vývoj.

Za jeden z prvořadých kroků, jak tomu čelit, považujeme aktivizaci KSČM na základě přijetí mobilizačního programu, jenž by jasně, srozumitelně, krátce vyjádřil zásadní aktuální politické úkoly strany, kriticky zhodnotil dosavadní činnost KSČM včetně nejvyšších orgánů, ofenzivně, bez taktických kliček a bázně formuloval strategický cíl, z nějž bude zřejmý také jednoznačný ideový a politický postoj strany k naší buržoazní současnosti, k ostatním stranám, pravicovým i levicovým, které u nás působí. Tak, aby tento postoj napomohl k čitelnosti a vyhraněnosti naší společenské pozice, k sjednocování i aktivizaci členské základny, k „otevření dveří“ sympatizantům do KSČM, k posílení naděje většiny lidí v budoucnost zbavenou obav ze ztráty zaměstnání, z chudoby, z prožití nedůstojného stáří, z hrozících válečných konfliktů v Evropě a ve světě.

Bohužel materiály, poskytnuté v předsjezdovém období základním organizacím k diskusi na jejich výročních členských schůzích, těmto a podobným, vpravdě existenčním otázkám strany, nevěnovaly pozornost. Svým obsahem se většinou omezily na všeobecné, převážně nic neříkající a místy až alibistické konstatování, které je ve značné míře zavádějící, neinspiruje a neorientuje stranické organizace i orgány k naléhavým úkolům KSČM v nadcházejícím období. Jelikož jsme na to s předstihem (za podpory OV KSČM v Praze 2) vyšší stranické orgány, žel, bez jakékoliv odezvy upozorňovali, obracíme se proto na IX. sjezd, tedy na Vás, vážení delegáti, abyste ve svém jednání zvážili také závěry výroční členské schůze ZO KSČM č. 9123 ze dne 22. 9. 2015, které Vám tímto předkládáme, a zejména pak odpovědně projednali a schválili východiska, jak účinně přispět k všestrannému zlepšení společného úsilí členů a sympatizantů naší strany, jejích orgánů a organizací, na dlouhé a složité cestě k socialismu.

Praha, 22. 9. 2015