Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Jiří Veselý, předseda ZO KSČM Štěpánovice

Mám velké obavy o budoucnost naší strany, které pramení především z politiky našeho současného vedení, které vesměs slibuje nám členům i ostatním občanům jen vylepšení stávajícího politického systému a které pramení z mého poznání, že vedení naší strany se zcela odtrhlo od členské základny. Příkladem tohoto je zkušenost naší ZO Štěpánovice, jak reaguje vedení naší strany, resp. předseda ÚV KSČM na připomínky a podněty členské základny.

ZO KSČM Štěpánovice se na členské schůzi konané dne 16. 6. 2014 jednohlasně usnesla, zaslat předsedovi ÚV KSČM dopis s žádostí o projednání jeho obsahu na zasedání ÚV KSČM. Zároveň jsme žádali o podání informace, jak byl dopis projednán a o vyjádření stanoviska k našim kritickým názorům a připomínkám formulovaným v tomto dopisu, kde bylo konkrétně uvedeno:

„Sledujeme s obavami úroveň působení naší strany v politickém životě společnosti. Máme pocit, jak nás konečně přesvědčují výsledky voleb v posledních letech a nevýrazné postoje představitelů strany k různým závažným událostem a problémům vnitřní a zahraniční politiky. Ať už se jednalo o pasivní přístup k volbám prezidenta republiky, k církevním restitucím, k událostem na Ukrajině, ale i k volbám do EU a v poslední době i k aktivitám sudetoněmeckého landsmanschaftu. Stejně tak i k obhajování zájmů lidí, které zastupujeme. Vidíme daleko aktivnější roli různých občanských hnutí a organizací, ale i jednotlivců, kteří otevřeně a jednoznačně podporují názory občanů a získávají zaslouženou popularitu. To jim také přináší volební úspěchy.

Jsme přesvědčeni, že musíme sjednotit názory na vlastní minulost strany od jejího vzniku a objektivně s ní seznamovat veřejnost. Není možné, aby vedoucí činitelé strany, včetně poslanců, vystupovali s rozdílnými názory na různé události a problémy a dezorientovali tak občany. Všichni by měli respektovat stanoviska a hodnocení, která musí být objektivní, historicky věrná a zásadová, na kterých je možné se sjednocovat v otevřené, zasvěcené a soudružské diskuzi.  Vedení strany i ÚV KSČM zde neplní svoji úlohu dostatečně.

Na druhé straně by členové strany a především naši voliči, měli vědět konkrétně a jasně, co je cílem Komunistické strany Čech a Moravy, že je to vybudování socialistické společnosti, spravedlivého, lidového sociálního státu. Členové naší ZO KSČM jsou přesvědčeni, že tento náš hlavní cíl musíme lépe propagovat, veřejně ho deklarovat spolu s představou, jak ho dosáhnout, jak hodlá KSČM k tomuto cíli dospět a jak by takováto společnost měla vypadat a fungovat. Musíme vycházet z teorie marxismu-leninismu a získávat zkušenosti i jiných dělnických a komunistických stran ze zahraničí. Stále jsme našim členům, sympatizantům, voličům i celé veřejnosti do současné doby jasně neřekli, jestli je naším cílem pokojnou, parlamentní cestou odstranit kapitalistický vykořisťovatelský systém a vybudovat socialistickou společnost, spravedlivý sociální stát. Anebo je našim cílem spokojit se pouze s existujícím kapitalistickým systémem, který se budeme snažit, alespoň po sociální stránce vylepšovat. V tomto směru musí být naše strana daleko čitelnější, konkrétnější a důslednější v dodržování vytýčené linie.

V obvodu působnosti naší ZO KSČM máme jednoznačné poznatky o tom, že naši členové, sympatizanti, voliči i mnoho dalších občanů, kteří k volbám nechodí, kapitalismus nechtějí. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že pokud se naše strana veřejně přihlásí k jejímu hlavnímu cíli – odstranit kapitalismus a nastolit socialistické zřízení a toto zřízení budeme jasně formulovat, určitě tyto naše členy, voliče a sympatizanty neztratíme, ale naopak, získáme pro naši politiku další a to i mladší občany.

Naše ZO KSČM dále požaduje odpovědět na problém se spoluprací s Komunistickou stranou Československa i s dalšími zcela levicově zaměřenými subjekty na naší politické scéně a v první řadě i se spoluprací s levicovou, komunistickou mládeží s tím, že dle našeho názoru je potřeba ze strany ÚV KSČM věnovat tomuto problému mnohem větší pozornost s cílem sjednotit síly a získat pro politiku KSČM mladé lidi.“

Připomínám, že tomuto dopisu předcházela výzva naší ZO KSČM z 8. 1. 2007, adresovaná vedení ÚV KSČM s podobným obsahem, na kterou vedení naší strany vůbec nereagovalo.

Dopis ze dne 16. 6. 2014 adresovaný předsedovi naší strany, nebyl ÚV KSČ dán ani na vědomí a na tento dopis odpověděl místopředseda ÚV KSČM s. Jiří Dolejš dopisem ze dne 28. 8. 2014 v tom směru cituji: „že na naší výzvu z roku 2007 dal jasnou a závaznou odpověď již VIII. sjezd KSČM v roce 2012 a připomíná, že strategický programový cíl KSČM – překonání kapitalismu a vybudování sociálně spravedlivé společnosti – socialismu, je obecně dán a veřejně deklarován ve schválených stranických dokumentech.“ Závěrem vítá náš zájem zlepšit působení naší strany na veřejnosti.

Současné vedení naší strany si ale dle mého poznání takovýto strategický cíl neklade, hlavně za dosažení tohoto cíle vůbec nebojuje. Proto bude nanejvýš nutné naše vedení na IX. sjezdu zvolit nové a nahradit je skutečně komunistickým vedením.